Skip to content

Obavještavanje osiguratelja o zahtjevima propisanim Zakonom o osiguranju (Ur. l. RH, br. xx/xx i x/xx).

Tvrtka Advisio d.o.o. ima dozvolu Agencije za nadzor osiguranja (AZN) za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, broj: 40110-1366/10-4.

Mario Pavlinović posjeduje HANFA dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, registarski broj: ZO 23247.

Postojanje i valjanost navedenih dozvola može se provjeriti u Registru agenata i posrednika koji vodi HANFA, a dostupan je putem poveznice: https://hanfa.hr/registri/trziste-osiguranja/registar-ovlastenih-zastupnika-u-osiguranju-brokera-u-osiguranju-iili-reosiguranju-i-sporednih-posrednika/.

Društvo za posredovanje u osiguranju Advisio d.o.o. i njegovi posrednici u osiguranju pružaju usluge posredovanja u osiguranju neovisno o osiguravajućim društvima. U svom poslovanju Advisio d.o.o. i njeni posrednici u osiguranju pružaju usluge posredovanja u osiguranju sa svim osiguravajućim društvima koja nude proizvode koji zadovoljavaju potrebe i želje osiguranika.

Na temelju članka 432. stavka 1. Zakona o osiguranju izjavljujemo da:

Tvrtka Advisio d.o.o. niti bilo koji od posrednika u osiguranju zaposlenih u društvu nema izravni ili neizravni udio koji predstavlja više od 10% glasačkih prava ili udjela u kapitalu osiguravajućeg društva niti jedno osiguravajuće društvo niti o njemu ovisno društvo nema izravni ili neizravni udjel koji predstavlja više od 10% glasačkih prava ili udjela u kapitalu Advisio d.o.o.

Tvrtka Advisio d.o.o. izjavljuje da će u skladu s člankom 433. stavkom 5. Zakona o osiguranju savjetovati ugovaratelja osiguranja o sklapanju ugovora o osiguranju na temelju ispravne i poštene analize, pri čemu će savjet biti oblikovan na temelju dovoljno velikog broja dostupnih ugovora o osiguranju. na tržištu, koji omogućuju preporuku u skladu sa stručnim kriterijima, kako bi osiguranik sklapanjem takvog ugovora mogao ispuniti svoje potrebe i zahtjeve. Osim informacija o najprikladnijim osiguravateljima, osiguranik dobiva i informacije o adekvatnosti kapitala osiguravatelja (na temelju javno dostupnih podataka): S&P, HANFA web stranice.

Na temelju članka 432. Zakona o osiguranju objavljujemo da Advisio d.o.o. nije u pravnoj ili gospodarskoj vezi s nekim od društava za osiguranje, a koje mogu utjecati na nepristranost posrednika u osiguranju u ispunjavanju bilo kakvih obveza prema ugovaratelju osiguranja, a koje su definirane člankom 403. Zakona o osiguranju.

Izvansudski postupak rješavanja pritužbi Sukladno članku 427. Zakona o osiguranju i smjernicama EIOPA-e o pritužbama posrednika u osiguranju, broj EIPOA-BoS-13/164, Advisio d.o.o. uspostavljen interni postupak za rješavanje prigovora osiguranika, osiguranika i drugih korisnika osiguranja. Detaljne informacije o izvansudskom rješavanju pritužbi objavljene su na našoj web stranici pod rubrikom „Kodeks ponašanja“ i dostupne su na: https://advisio-broker.hr/kodeks-ponasanja/

Povjerljivost i prijenos e-poštom

Sve naše e-poruke sadrže povjerljive informacije i namijenjene su isključivo za korištenje pojedincu na koji su upućene. Ne može se jamčiti da će prijenos e-pošte biti siguran ili bez grešaka jer se informacije mogu presresti, oštetiti, izgubiti, uništiti, stići kasno ili biti nepotpune ili sadržavati viruse. Tvrtka Advisio d.o.o. ne može prihvatiti odgovornost za bilo kakve pogreške ili propuste u sadržaju poruke, koji mogu nastati kao rezultat prijenosa e-pošte.

Vezanje ugovora

Važno: Nijedan zaposlenik nije ovlašten sklapati bilo kakav obvezujući ugovor u ime Advisio d.o.o. s drugom stranom putem e-pošte bez izričite pisane potvrde barem jednog od partnera u poslu. Tvrtka Advisio d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj takve e-pošte, ili za posljedice bilo kakvih radnji poduzetih na temelju pruženih srodnih informacija, osim ako se te informacije naknadno pisanim putem potvrde.

Lažno predstavljanje

Svi stavovi ili mišljenja predstavljeni u e-poruci isključivo su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove tvrtke. Djelatnici Advisio d.o.o. od njih se izričito traži da ne daju klevetničke izjave i da ne krše niti dopuštaju bilo kakvo kršenje autorskih prava ili bilo kojeg drugog zakonskog prava komunikacijom e-poštom. Tvrtka neće prihvatiti nikakvu odgovornost u vezi s takvom komunikacijom, a odgovorni zaposlenik bit će osobno odgovoran za bilo kakvu štetu ili drugu odgovornost koja nastane.

Napomena: Ako ste greškom primili e-poštu, vratite primljeni materijal pošiljatelju i izbrišite sve kopije iz svog sustava. Imajte na umu da je strogo zabranjeno otkrivanje, kopiranje, distribucija ili poduzimanje bilo kakvih radnji koje se oslanjaju na sadržaj primljene e-pošte.

Dužnost otkrivanja

Svaki klijent mora biti svjestan obveze otkrivanja podataka u vezi s proizvodima i uslugama osiguranja i ozbiljnih posljedica njezinog kršenja. Dužnost otkrivanja prema hrvatskom zakonu je dužnost osobe ili entiteta da osiguratelju/reosiguratelju proslijedi sve bitne informacije koje se odnose na rizik koji se razmatra. Stoga je vaša dužnost otkriti sve materijalne činjenice osiguravatelju/reosiguratelju prije sklapanja ugovora, u vrijeme bilo koje izmjene police koja može imati učinak na ugovor o osiguranju tijekom razdoblja osiguranja i nakon obnove (iz Zakona o obveznim odnosima Republike Hrvatske). Materijalna činjenica je činjenica koja može utjecati na prosudbu osiguravatelja/reosiguratelja u njihovoj procjeni rizika, uključujući njegove uvjete i cijene. Ako sumnjate je li neka činjenica materijalna, preporučujemo da je objavite. Neotkrivanje materijalnih činjenica može dati pravo osiguravateljima/reosigurateljima da izbjegnu policu od samog početka.

Odgovornost (radnje treće strane)

Tvrtka Advisio d.o.o. će u postupku provjere proizvoda ili usluga osiguranja u mnogim slučajevima koristiti samo podatke koje su mu dostavile treće strane (brokeri u osiguranju, osiguravajuća društva itd.). U tom slučaju Advisio d.o.o. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu zbog nepotpunog, neadekvatnog ili pogrešno prikazanog sadržaja polica osiguranja ili usluga koje su poslale ili ponudile treće strane. Nadalje Advisio d.o.o. također ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve pogreške u dostavljenim različitim dokumentima o osiguranju, elektroničkim porukama ili drugim informacijama koje su prenijele treće strane. Tvrtka Advisio d.o.o. također ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ili naknadu nastale uslijed sadržaja, savjeta ili drugih pravnih radnji trećih osoba.

Komentari, preporuke i drugi pravni akti Advisio d.o.o. nisu obvezujući jer Advisio d.o.o. ili njegovi zaposlenici nisu uključeni ili angažirani u pripremi zahtjeva za osiguranje jamstava treće strane.

Usklađenost s 432. i 433. čl. Zakona o osiguranju

Sukladno članku 432. Zakona o osiguranju (Narodne Novine 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22) izjavljujemo da:

  • Advisio d.o.o. ili bilo koji posrednik u osiguranju koji je zaposlen u društvu nema izravan ili neizravan udio, koji predstavlja više od 10% dioničkog kapitala u bilo kojem osiguravajućem društvu
  • niti jedno drugo osiguravajuće društvo ili njegova ovisna društva, izravno ili neizravno, nemaju udjele u društvu, koji predstavljaju više od 10% temeljnog kapitala Advisio d.o.o.

Sukladno članku 432. Zakona o osiguranju (NN, 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22) izjavljujemo da Advisio d.o.o. nema nikakve pravne ili ekonomske veze s bilo kojim društvom za osiguranje koje bi mogle utjecati na nepristranost posrednika u osiguranju u ispunjavanju bilo kakvih obveza prema osiguravatelju, kako je definirano člankom 403. Zakona o osiguranju (NN, 30/15, 112/18, 63/20, 133/20, 151/22). – službeni pročišćeni tekst;

Advisio d.o.o., Podružnica Zagreb
Gradišćanska ulica 24
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 (0)91 7857 521
E-pošta: info@advisio-broker.hr

Advisio d.o.o. | 2010-2024