Skip to content

1. UVOD

Kodeks ponašanja (u daljnjem tekstu KP) Advisio d.o.o. (u daljnjem tekstu Advisio) ima za cilj poticati:
a) Dobre i transparentne odnose između Advisija i naših klijenata, osiguravajućih društava s kojima surađujemo i ostalih subjekata koji djeluju u industriji osiguranja,
b) Učinkovitost transakcija opisom standarda dobre prakse i opisom razine usluge koja se očekuje od Advisija i njegovih zaposlenika koji obavljaju profesionalnu uslugu u ime Advisija.

UKRATKO O KODEKSU PONAŠANJA:

KP razvili su stručnjaci Advisija uzimajući u obzir dobru praksu na razvijenim međunarodnim tržištima osiguranja. Administrator i arbitar KP je žalbena komisija Advisija u sljedećem sastavu:

 1. Predsjednik povjerenstva: neovisni stručnjak u djelatnosti osiguranja s najmanje 10 godina iskustva u djelatnosti osiguranja, koji nije u sukobu interesa s Advisijem ili Vama, d.o.o. i/ili svim zaposlenicima tvrtke.
 2. Član: osoba koju ste vi imenovali
 3. Član: osoba koju imenuje Advisio

Kodeks se općenito primjenjuje na usluge neživotnog i životnog osiguranja. U ograničenoj mjeri, također se odnosi na povezane usluge poput;

 1. a) upravljanja rizicima,
  b) pregleda rizika i savjeta za poboljšanje ili otklanjanje rizika,
  c) procjene rizika,
  d) ugovora o financiranju premija osiguranja i slično.

Kodeks utvrđuje poslove zaposlenika u obavljanju poslova posredovanja u osiguranju unutar društva Advisio d.o.o.

Kodeks nalaže trgovačkom društvu Advisio d.o.o. da utvrdi odgovarajući interni postupak za rješavanje sporova između Advisio d.o.o. i klijenata tvrtke.

KP ne stvara zakonska ili druga prava između Advisija d.o.o. i drugih osoba i/ili društava. Klijenti Advisija mogu se žaliti sukladno KP u slučaju kršenja relevantnih standarda i odredbi. Klijent može zahtijevati da se kršenja riješe u skladu s KP.

Tvrtka Advisio d.o.o. obvezuje se da će uvjete KP ažurirati i po potrebi mijenjati najmanje svakih 3-5 godina. Pri tome ćemo uvažavati standarde razvijenih tržišta osiguranja u suradnji s predstavnicima naših klijenata i drugim kvalificiranim stručnjacima iz djelatnosti osiguranja.

2. SVRHA KODEKSA PONAŠANJA

KP je namijenjen za:

 1. Opis standarda dobre prakse i razine usluge koja se očekuje od zaposlenika Advisija.
 2. Objašnjava što zaposlenici Advisija moraju učiniti kako bi bili u skladu s relevantnim zakonodavstvom.
 3. Promicanje informiranih i učinkovitih odnosa između Advisija i klijenata, osiguravajućih društava i drugih subjekata koji djeluju u industriji osiguranja.
 4. Promicanje učinkovitosti transakcija u kojima sudjeluju zaposlenici Advisija te učinkovitosti usluga klijentima, osiguravajućim društvima i ostalim subjektima koji djeluju u industriji osiguranja.
 5. Promicanje učinkovitog rješavanja sporova između Advisija i klijenata.
 6. Pružanje sustava pregleda i kontrole kako bi se minimizirao nesklad s KP i održala usklađenost sa visokim standardima KP za zaposlenike Advisija.
 7. Osiguravanje uključenosti klijenta u proces rješavanja sporova između Advisija i klijenta ili bilo koje druge osobe ili tvrtke.

KP osigurava provedbu svojih odredbi, osiguravanje reda i izricanje sankcija.

3. NAČELA KODEKSA

Ciljevi kodeksa bit će postignuti, a odredbe će se provoditi u skladu sa sljedećim odredbama:

 1. Djelatnici Advisija dužni su pridržavati se sljedećih zakonskih odredbi Zakona o osiguranju: čl. 378. i 427.
 2. Ugovori o osiguranju i sporazumi između Advisija (i njegovih zaposlenika) i njegovih klijenata, osiguravajućih društava i njihovih predstavnika zakonskih odredbi iz prethodnog stavka.
 3. Potreba da klijenti Advisija budu informirani o KP.
 4. Potreba za promicanjem učinkovite konkurencije i troškovne učinkovitosti u industriji osiguranja te osiguravanje fleksibilnosti u razvoju i poboljšanju proizvoda i usluga osiguranja za klijente Advisija.

4. ŠTO I KOGA POKRIVA I ŠTITI KODEKS PONAŠANJA?

4.1. Tko su članovi Kodeksa?

 1. a) Svi zaposlenici Advisija.
 2. b) Svi podizvođači Advisija koji pružaju bilo kakve profesionalne usluge u ime i za račun Advisija.

4.2. Koje su usluge obuhvaćene Kodeksom?

Kodeks pokriva sljedeće usluge koje nudi Advisio i njegovi zaposlenici:

 1. Usluge osiguranja u području životnog i neživotnog osiguranja, uključujući usluge reosiguranja.
 2. Usluge povezane s uslugama pod točkom a) gore, kao što su upravljanje rizicima, pregledi rizika i savjeti za poboljšanje ili otklanjanje rizika, procjena rizika, ugovori o financiranju premija osiguranja i slično.

4.3. Tko ima koristi od odredaba Kodeksa?

Kodeks štiti samo klijente Advisija. To su osobe i tvrtke kojima Advisio odnosno njegov zaposlenik pružio uslugu definiranu Kodeksom koji je predmet prigovora. Kupac ne znači osiguravajuće društvo ili njihove predstavnike, posrednike u osiguranju ili druge vrste posrednika ili pružatelja usluga. Referenca na “vi” u nastavku označava klijenta Advisija.

4.4. Koja prava daje Kodeks?

Svi zaposlenici dužni su postupati u skladu s pravilima i propisima KP te uzeti u obzir izrečene sankcije kao posljedicu kršenja Kodeksa ponašanja. Kodeks ne stvara nikakve pravne ili druge odnose između Advisija i drugih osoba, osim vlastitih zaposlenika. Advisio ne jamči vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili tvrtki da će postupati u skladu s Kodeksom. Za svako kršenje standarda i odredbi Kodeksa možete se žaliti u okviru Kodeksa i zatražiti da se to riješi u skladu s odredbama Kodeksa.

5. STANDARDI KODEKSA

5.1. Tvrtka Advisio i njeni zaposlenici dužni su se pridržavati najmanje minimalnih standarda usluga definiranih ovim KP. U nekim slučajevima standardi mogu biti viši.

5.2. Advisio i njegovi djelatnici će, vezano uz stručnu uslugu:
a) obavljati svoje dužnosti kompetentno, pošteno i s integritetom,
b) obavljati usluge s razumnom pažnjom i profesionalnošću;
c) pridržavati se svih svojih zakonskih obveza, osobito, ali ne ograničavajući se na sljedeće: onih zakonskih odredbi koje se odnose na tvrtku Advisio i njezine zaposlenike, kojima podliježemo, kao tvrtka s licencom Agencije za nadzor osiguranja i vezana odredbama koje se odnose na profesionalno savjetovanje, sukob interesa i održavanje pisanih ili elektroničkih dokumenata.

6. KOGA ZASTUPAMO?

Obično vas zastupamo za pružene usluge osiguranja. Ukoliko Vas ne namjeravamo zastupati, obavijestit ćemo Vas prije ili tijekom pružanja usluge. Na primjer, možemo sklopiti ugovor s osiguravajućim društvom da dogovorimo i/ili sklopimo police osiguranja u njihovo ime i/ili da pružimo uslugu potraživanja i/ili namirenje potraživanja u njihovo ime. Ako bismo zastupali osiguravajuće društvo, o tome ćemo Vas unaprijed obavijestiti.

7. SKLAPANJE OSIGURANJA

7.1. Za vaše osiguranje Advisio i njegovi zaposlenici će:
a) djelovati u vašem najboljem interesu,
b) dati savjete koji odgovaraju vašim potrebama,
c) pomoći vam da odredite svoje potrebe za osiguranjem i sklopite odgovarajuće police osiguranja za vas,
d) brzo proslijediti predmetnu dokumentaciju osiguravajućim društvima,
e) poduzeti sve razumne korake kako bismo vam odmah pružili svu dostupnu dokumentaciju o osiguranju kao što su police, pojedinosti o policama, potvrde o pokriću i dodaci policama,
f) odmah vam pružiti informacije o tome je li pokriće prihvaćeno, odbijeno, otkazano ili isteklo,
g) pomoći vam u promjeni, zamjeni, obnovi ili prekidu programa/polica osiguranja, zaprimiti sve općenite obavijesti od strane osiguravatelja u vaše ime, osim ako vas drugačije ne obavijestimo ili ne djelujemo u ime osiguravatelja.

7.2 U mjeri u kojoj djelujemo u ime osiguravatelja, a ne u vaše ime, obavijestit ćemo vas o tome prije pružanja usluge. Također ćemo postupati u skladu sa svim obvezama na koje je osiguratelj obvezan u skladu s dobrom praksom, gdje je to primjereno našem ponašanju.

8. STANDARDI ZA NAŠE AGENTE I ZAPOSLENIKE

8.1. U procesu pružanja usluga osiguranja od naših predstavnika (odnosno svih osoba koje nastupaju u naše ime, uključujući i djelatnike Advisija) zahtijevamo:

 1. a) pružanje usluge kompetentno, s integritetom i poštenjem,
  b) postupanje u skladu s mjerodavnim zakonskim propisima i ovim KP,
  c) nedvosmislenu izjavu kako pružaju usluge u ime Advisija i u kojem svojstvu.

8.2. U Advisiju ćemo osigurati da nećemo ovlastiti zaposlenike koji vam neće moći pružiti adekvatnu uslugu osiguranja.

8.3. U Advisiju ćemo osigurati da naši zaposlenici dobiju odgovarajuću obuku za kompetentno pružanje usluga distribucije osiguranja.

8.4. U Advisiju ćemo rješavati sve pritužbe koje se odnose na ponašanje naših zaposlenika u skladu s našim internim postupcima za pritužbe.

9. SUKOB INTERESA

9.1. Sukob interesa može nastati ako su naši interesi u sukobu s vašim interesima. Na primjer, sukob interesa može nastati ako nas osiguratelj plaća da za vas pružamo usluge osiguranja ili ako smo povezani s osigurateljem.

9.2. Sukladno našim obvezama, u Advisiju imamo procedure za adekvatno upravljanje sukobima interesa. Prilikom pružanja usluga osiguranja, pružit ćemo vam odgovarajuću obavijest o svim materijalnim sukobima interesa koje bismo mogli imati. Također ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja u vezi sa sukobima interesa i našim postupcima za pravilno upravljanje njima.

10. PLAĆANJE NAŠIH USLUGA

10.1. Za naše usluge možemo biti plaćeni na sljedeći način:
a) provizijom i/ili drugom naknadom, koristi ili nagradom od osiguratelja i drugih osoba uključenih u proces pružanja usluga osiguranja
b) naknadom koju vi plaćate,
c) kombinacijom a) + b)

10.2. Prije pružanja naših usluga osiguranja obavijestit ćemo vas na koji način će naše usluge biti plaćene i postoje li dodatni troškovi / plaćanja uz premiju osiguranja. Također ćemo vas obavijestiti o relevantnim porezima, doprinosima i drugim mogućim naknadama koje mogu nastati uz premiju osiguranja.

10.3. Osim ako se drugačije ne dogovorimo s vama, plaćeni smo provizijom koju plaća osiguratelj na bilo koju policu osiguranja koju dogovorite s Advisijom (uključujući obnove police ili bilo kakve izmjene i dopune police). Provizija je postotak (%) plaćene premije, koju Vam unaprijed priopćavamo i koju plaća osiguravajuće društvo. Provizija je uključena u premiju navedenu na našim fakturama i iznos je koji Advisio prima kada platite premiju.

10.4. Ukoliko Advisio namjerava zadržati bilo koji dio provizije ili isplate koju plaćate u slučaju prijevremenog (prije isteka razdoblja osiguranja) raskida osiguranja, o tome ćemo se dogovoriti s Vama prije sklapanja ugovora o osiguranju.

10.5. Spremni smo odgovoriti na sva vaša pitanja o našem sustavu naplate kako bismo vam osigurali potpunu transparentnost i jasne informacije.

11. UPRAVLJANJE NOVCEM

Obvezujemo se odgovoriti na sva pitanja vezana uz funkcioniranje našeg fiducijarnog računa otvorenog u ERSTE banci upravo za upravljanje Vašim novcem namijenjenim za plaćanje premija osiguranja, poreza i drugih povezanih plaćanja. Na ovom računu prikupljaju se premije osiguranja koje ste nam vi platili i određene isplate (prvenstveno premije osiguranja) koje plaćaju osiguratelji, a duguju vam se.

12. OSIGURANJE UGOVORENO KOD OSIGURATELJA KOJI NISU REGISTRIRANI ZA PRUŽANJE USLUGA OSIGURANJA U HRVATSKOJ

Obavijestit ćemo vas o relevantnim rizicima poslovanja s osiguravateljima koji nisu registrirani za pružanje usluga osiguranja u Hrvatskoj, sukladno Zakonu o osiguranju. Također ćemo tražiti vaše prethodno pismeno odobrenje prije sklapanja bilo kakvog osiguranja s takvim osiguravateljem.

13. PRUŽANJE POVEZANIH USLUGA

Advisio vam može ponuditi i usluge vezane uz usluge osiguranja kao što su upravljanje rizicima, pregled i procjena rizika, ugovaranje financiranja premija i sl. Ako bismo vam pružali povezane usluge, obavijestit ćemo vas o našoj ulozi u pružanju tih usluga i odgovarajućem načinu plaćanja za takve usluge.

14. UPRAVLJANJE ŠTETAMA I ZAHTJEVIMA IZ OSIGURANJA

14.1. Kada rješavamo zahtjeve osiguranja i/ili zahtjeve u vaše ime, mi ćemo:

a) pomoći u  prijavi šteta i podnošenju zahtjeva,

b) nakon primitka odgovora osiguravatelja u svezi prijave štete ili zahtjeva, u najkraćem razumno mogućem roku obavijestit ćemo Vas o sadržaju odgovora,

c) pomoći u slučaju zahtjeva ili šteta koje su predmet spora ili odbijanja od strane osiguravatelja, osim u slučajevima kada ćemo se s vama dogovoriti drugačije od gore navedenog.

14.2. U slučaju da upravljamo i/ili rješavamo zahtjeve ili štete u ime osiguravatelja, mi ćemo:
a) obavijestiti vas kako djelujemo u ime osiguratelja, a ne u vaše ime,
 
b) svoje usluge obavljati na profesionalan, transparentan, učinkovit i pošten način,

 1. c) ponašati se u skladu sa svim standardima koje koriste osiguravatelji, a koji su relevantni za naše poslovanje.

15. REAGIRANJE U SLUČAJU ELEMENTARNIH KATASTROFA I NESREĆA

15.1. Prirodne katastrofe i nesreće su rašireni događaji poput šumskih požara, poplava, potresa, ciklona, ​​jakih oluja, tuče i klizišta koji uzrokuju velik broj šteta.

15.2. Na prirodne katastrofe i nesreće reagirat ćemo pravovremeno, profesionalno, praktično i suosjećajno.

15.3. Odmah ćemo vam poslati odgovor Ministarstva Republike Hrvatske nadležnog za elementarne nepogode i nesreće.

16. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

16.1. U slučaju pritužbi na KP, osiguravamo interni postupak za rješavanje sporova i pritužbi na naše usluge, koji osigurava:

a) osigurava sve zakonom propisane standarde,
b) besplatan proces,
c) poštenu, transparentnu i pravovremenu provedbu
d) zahtijeva od nas da:
 1) tražimo i uzimamo u obzir samo relevantne podatke kada rješavamo pritužbu ili spor
 2) odmah pokrećemo mjere za otklanjanje uočenih pogrešaka u postupanju s pritužbama ili sporovima
 3) omogućujemo vam pristup podacima na koje smo se oslanjali prilikom rješavanja pritužbe ili spora
 4) omogućimo vam pristup podacima, osim u slučajevima kada bi se time kršile zakonske odredbe (zakon o zaštiti osobnih podataka, itd.) ili bi utjecalo na pritužbu ili spor,
 5) ne dajemo pristup podacima te navodimo razloge za to (uključujući i pisanim putem ako se traži) i
 6) slijedimo postupak

16.2. U slučaju prigovora na naše usluge, obavijestit ćemo vas kako ga namjeravamo riješiti u roku od 15 radnih dana, osim u sljedećim slučajevima, ako:
a) potrebne su dodatne informacije, procjena ili istraga te pristajete na promijenjeno vremensko razdoblje ukoliko se iste provedu. Ukoliko se slažete s izmijenjenim terminom, obavještavat ćemo vas o tijeku,
b) vi ili Advisio pritužbu tretirate kao spor.

16.3. Ukoliko niste zadovoljni našom odlukom ili se prigovor tretira kao spor u smislu točke 16.2. (a) ili (b), proslijedit ćemo predmet Advisijevu upravitelju za rješavanje sporova, koji će razmotriti i pokušati riješiti spor u:
a) 15 radnih dana ili nekom drugom vremenskom razdoblju dogovorenom s vama za dobivanje informacija ili provedbu odgovarajućeg upita ili istrage. Ako je dogovoreno kasnije vremensko razdoblje, Advisijev upravitelj za rješavanje sporova obavještavat će vas o napretku koliko god je to moguće u datim okolnostima
b) zakonskim rokovima.

16.4. Voditelj za rješavanje sporova tvrtke Advisio će vas:
a) pisano obavijestiti o odluci i razlozima odluke,
b) ako nije moguće riješiti spor s vama putem gore navedenih postupaka, molimo predložite alternativni način rješavanja spora

16.5. U Advisiju ćemo vam pružiti informacije o postupku rješavanja pritužbi i sporova.

17. PRAĆENJE STANDARDA KODEKSA PONAŠANJA I PRIJAVLJIVANJE KRŠENJA

17.1. Standarde KP prate stručnjaci Advisija, kojima možete prijaviti svako eventualno kršenje KP.
Za dodatne informacije ili podršku možete kontaktirati:
Voditelja odjela za pritužbe i rješavanje sporova, Advisio d.o.o.,
Gradišćanska ulica 24, 10000 Zagreb, Hrvatska;
ili
Telefon: +385 (0)91 7857 521
E-mail: info@advisio-broker.hr

17.2. Voditelj odjela za pritužbe i rješavanje sporova može odlučiti o obvezujućim sankcijama za svako kršenje KP. Novčane kazne nisu moguće kao rezultat prekršaja.

17.3. Primjeri obvezujućih sankcija koje se mogu izreći prekršitelju:
a) Advisio je potreban za poduzimanje korektivnih radnji;
b) Advisio je potreban za provedbu izvanredne kontrole i/ili revizije rada i ponašanja prekršitelja.

Prekršitelju se može izreći pisano upozorenje.

18. INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE

18.1. Advisio će podržati inicijative industrije osiguranja usmjerene na pružanje obrazovanja o osiguranju i približavanje potrošačima i zajednici.

18.2. Nudimo vam:
a) informiranje o stanju na tržištu osiguranja,
b) informacije koje će vam pomoći da odredite svoju potrebu za razinom i širinom pokrića osiguranja,
c) informacije o proizvodima i uslugama osiguranja

19. PREGLED I RAZVOJ KODEKSA PONAŠANJA

19.1. Formalni pregled KP provodit će se svakih 3-5 godina. U provođenju revizije Advisio će koristiti standarde dobre prakse na međunarodnim tržištima osiguranja, renomirane neovisne stručnjake za osiguranje i druge neovisne stručnjake.

19.2. KP može promijeniti savjet, izdati nove smjernice ili ga pregledati u razdoblju prije razdoblja navedenog u točki 19.1. iznad. 19.3. Svaku promjenu KP mora prethodno službeno odobriti uprava Advisija.

Advisio d.o.o., Podružnica Zagreb
Gradišćanska ulica 24
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 (0)91 7857 521
E-pošta: info@advisio-broker.hr

Advisio d.o.o. | 2010-2024